pic3

236 × 350
Luigi Boccherini playing the cello by Pompeo Batoni. (Public Domain)

Luigi Boccherini playing the cello by Pompeo Batoni. (Public Domain)